Edelsteen bollen S
!

Sardonyx edelsteen bol 40 mm

Schalenblende edelsteen bol 110 mm / 2790 gram

Schalenblende edelsteen bol 56 mm / 436 gram

Scoleciet edelsteen bol 46 mm / 113 gram

Scoleciet edelsteen bol 50 mm / 146 gram

Scoleciet edelsteen bol 59 mm / 240 gram

Seleniet edelsteen bol 55 - 60 mm

Seleniet edelsteen bol 60 - 65 mm

Seleniet edelsteen bol 70 - 75 mm

Septarie edelsteen bol 70 mm / 486 gram

Serafiniet edelsteen bol 52 mm / 189 gram

Serpentijn edelsteen bol 50 mm

Shungiet edelsteen bol 50 mm

Sjamaankwarts edelsteen bol 52,8 mm / 203 gram

Sjamaankwarts edelsteen bol 55,8 mm / 241 gram

Sjamaankwarts edelsteen bol 74 mm / 595 gram

Sjamaankwarts met desiriet edelsteen bol 58 mm / 268 gram

Sjamaankwarts met desiriet edelsteen bol 62 mm / 311 gram

Sjamaankwarts met desiriet en pyriet edelsteen bol 55 mm / 259 gram

Smaragd edelsteen bol 78 mm / 641 gram

Sneeuwkwarts edelsteen bol 40 mm

Sodaliet edelsteen bol 40 mm

Sodaliet edelsteen bol 58 - 60 mm

Sodaliet edelsteen bol 60 mm / 295 gram

Spectroliet edelsteen bol 95 mm / 1387 gram

Speculariet (hematiet) edelsteen bol 55 mm / 293 gram met standaard

Speculariet (hematiet) edelsteen bol 68 mm / 602 gram

Stauroliet edelsteen bol 65 mm / 424 gram met standaard

Stilbiet edelsteen bol 48 mm / 132 gram

stilbietbol125gram

Stilbiet edelsteen bol 48,5 mm / 125 gram